فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 17:19:01 +0330fa بداهه نوازی؛ خیال پروری در خلا http://www.faratab.com/news/4346/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9B-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7 Mon, 24 Oct 16 10:01:50 +0330 بداهه نوازی؛ خیال پروری در خلا
موسیقی ایرانی دچار تکرار و تقلیدی شده که دوره به دوره انتقال می یابد که در آن خلق اثر بدون اندیشیدن صورت می گیرد و به نظم آرایش قطعات استوار است نه آفرینش و ساختن، این موسیقی، بداهه نوازی را جایگزین تکامل زمانمند اثر کرده است.

]]>