فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 20:57:26 +0330fa درخواست ابوبکر بغدادی از پیشمرگها برای توقف جنگ! http://www.faratab.com/news/4327/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%86%DA%AF%21 Thu, 20 Oct 16 17:56:40 +0330 درخواست ابوبکر بغدادی از پیشمرگها برای توقف جنگ!
خلیفه سازمان تروریستی داعش از طریق روسای عشایر عرب خواستار توقف جنگ از سوی نیروهای پیشمرگه شده است.

]]>