فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 08:55:25 +0330fa جنگ موصل و پیامدهای آن http://www.faratab.com/news/4325/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86 Thu, 20 Oct 16 15:37:06 +0330 جنگ موصل و پیامدهای آن
با توجە بە بافت متنوع موصل، گروههای مختلف قومی و مذهبی عراق، خود را در ادارە این شهر سهیم می دانند و هر کدام بە فراخور منافع خود، برای آیندە آن سناریوی مخصوص بە خود را دارند..

]]>