فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 04:41:45 +0330fa پرداخت بیش از 7/7 میلیارد تسهیلات ریال برای صنایع کوچک و متوسط http://www.faratab.com/news/4324/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-77-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7 Thu, 20 Oct 16 00:10:02 +0330 پرداخت بیش از 7/7 میلیارد تسهیلات ریال برای صنایع کوچک و متوسط
بانك صنعت و معدن در نيمه نخست سال جاري تسهيلاتي بالغ‌بر 7 هزار و 700 ميليارد ريال را براي پرداخت به طرح‌هاي كوچك و متوسط كشورمان به تصويب رساند.

]]>