فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 18:11:30 +0330fa تحولات دومین روز عملیات آزادسازی موصل http://www.faratab.com/news/4306/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA--%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84- Wed, 19 Oct 16 02:43:34 +0330 تحولات دومین روز عملیات  آزادسازی موصل
عملیات آزادسازی موصل دومین شهر بزرگ عراق در شمال این کشور با نام قادمون یا نینوا، دومین روز خود را نیز پشت سرگذاشت.

]]>