فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 21:45:03 +0330fa شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و اعمال نظارت دقیق بر آن http://www.faratab.com/news/4278/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86 Sat, 15 Oct 16 17:37:39 +0330 شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و اعمال نظارت دقیق بر آن
مقام معظم رهبري در بند 16 متن سیاستهای کلی انتخابات ابلاغ كردند:ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و

]]>