فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 05:32:42 +0330fa اراده اتحاديه اروپا براي گسترش روابط همه جانبه با ايران http://www.faratab.com/news/4218/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 07 Oct 16 17:53:16 +0330 اراده اتحاديه اروپا براي گسترش روابط همه جانبه با ايران
کمیته امور خارجی پارلمان اروپا پیش نویس سند مربوط به « راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته ای » را به رای گذاشت و با 37 رای موافق و 15 رای مخالف، آن را تصویب کرد.

]]>