فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 17:02:11 +0330fa شیوه نوین قرادادهای نفتی با امضا شدن اولین قرارداد نفتی به شیوه IPC http://www.faratab.com/news/4202/-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C--%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-IPC- Wed, 05 Oct 16 14:50:03 +0330  شیوه نوین قرادادهای نفتی با امضا شدن اولین قرارداد نفتی  به شیوه IPC
معاون وزیر نفت، اعلام کرد: اولین قرارداد توسعه یا صنعت نفت در چارچوب الگوی IPC برای توسعه دو میدان نفتی یاران و لایه بنگستان میدان نفتی کوپال امضا می‌شود.

]]>