فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 21:55:59 +0330fa چرا ایران روی توافقات امریکا- روسیه حسابی باز نکرد؟ http://www.faratab.com/news/4197/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7--%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Mon, 03 Oct 16 10:40:03 +0330 چرا ایران روی توافقات امریکا- روسیه حسابی باز نکرد؟
کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی زیادی در بحران سوریه وارد شده اند؛ اما به نظر می رسد تنها دو کشور در این میان هستند که قادرند در تصمیم گیری های بزرگ برای این بحران دارای نقش باشند.

]]>