فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 09:47:06 +0330fa جنوب آسیا و دوگانه رقیبی بنام دولت اسلامی یا امارت اسلامی؟ http://www.faratab.com/news/4195/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%9F Sun, 02 Oct 16 11:16:23 +0330 جنوب آسیا و دوگانه رقیبی بنام دولت اسلامی یا امارت اسلامی؟
در گام نخست، منازعه طالبان و داعش، زاینده ناامنی هر چه بیشتر در منطقه جنوب آسیا و همچنین کشور افغانستان است.

]]>