فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 19 Jun 21 08:16:55 +0430fa سرزمین پرچم، کافه و تضادها! http://www.faratab.com/news/4186/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%21 Fri, 30 Sep 16 13:18:03 +0330 سرزمین پرچم، کافه و تضادها!
آنچه که من در دیدار با شهرهای ترکیه به آن دست یافتم این بود که ترکیه در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. از ساخت و سازهای شهری گرفته که در نگاه اول به چشم می آید تا روابط متعدد و پی در پی ای که اردوغان ...

]]>