فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 15:09:06 +0330fa شش فاکتور موثر در شکست یا پیروزی عملیات آزادسازی موصل http://www.faratab.com/news/4177/%D8%B4%D8%B4-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84 Thu, 29 Sep 16 10:42:07 +0330 شش فاکتور موثر در شکست یا پیروزی عملیات آزادسازی موصل
دولت عراق اوایل هفته آتی با همراهی نیروهای پیشمرگه کرد و حمایت قطعی امریکا عملیات آزادسازی موصل را آغاز خواهد کرد.

]]>