فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 08:53:23 +0330fa اهریمن سازی از پ.ک.ک؛ مانع صلح در ترکیه http://www.faratab.com/news/4152/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE.%DA%A9.%DA%A9%D8%9B-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sun, 25 Sep 16 15:37:17 +0330 اهریمن سازی از پ.ک.ک؛ مانع صلح در ترکیه
چگونه پ.ک.ک در تله اردوغان افتاد؟ اگر کردها روی کره ماه هم اعلام خودمختاری بکنند، ترکیه با آن مخالفت خواهد کرد

]]>
ترکیه در سوریه: تکرار بازی اسرائیل در لبنان؟ http://www.faratab.com/news/4144/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%3A-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F Sat, 24 Sep 16 22:01:09 +0330 ترکیه در سوریه: تکرار بازی اسرائیل در لبنان؟

]]>