فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 05:38:08 +0330fa درگذشت امین بیگ معاون مبارز کهنه کار سیاسی در جوانرود http://www.faratab.com/news/4142/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Sat, 24 Sep 16 12:01:55 +0330 درگذشت امین بیگ معاون مبارز کهنه کار سیاسی در جوانرود
یکی از معدود بازمانده های پیشمرگان کرد ایرانی در جنگ ایلول و از مبارزان سیاسی قدیمی در شهرستان جوانرود با دار فانی وداع گفت

]]>