فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 20:18:21 +0330fa سازمان های اقتصادی منطقه ای، گذشته، حال و آینده از اوپك تا اودپ http://www.faratab.com/news/4088/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%83-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%BE Sat, 17 Sep 16 14:41:16 +0430 سازمان های اقتصادی منطقه ای، گذشته، حال و آینده از اوپك تا اودپ
دكتر علي بهواد اقتصاد دان با سابقه كه سال ها سمت وابسته اقتصادي ايران را در وزارت خارجه عهده دار بوده است، در نشستي لزوم تاسیس سازمان همکاری های اقتصادی جهت همگرایی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس را تشريح كرد.

]]>