فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 09:55:18 +0330fa آیا همه انسانها دارای یک ریشه زبانی جهانی هستند؟ http://www.faratab.com/news/4070/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 15 Sep 16 12:56:31 +0430 آیا همه انسانها دارای یک ریشه زبانی جهانی هستند؟
دانشمندان دانشگاه کرنل آمریکا با بررسی دو سوم زبان‌های جهان دریافتند که احتمالا همه انسان‌ها به یک زبان جهانی صحبت می‌کنند.

]]>