فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 05:01:24 +0330fa ايران سال ها قبل از يازده سپتامبر در حال مبارزه با تروريست ها بود http://www.faratab.com/news/4065/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 14 Sep 16 18:54:34 +0430 ايران سال ها قبل از يازده سپتامبر در حال مبارزه با تروريست ها بود
آقای لیبرمن بیم آن دارد که توجه و قضاوت عمومی باعث شود که تحقیق کنندگان، موضوعی را پیگیری کنند که در گذشته به دلیل جایگاه عربستان بعنوان یک متحد، نادیده گرفته می شد.

]]>