فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 19:14:53 +0330fa ترامپ و احتمال وقوع جنگ تصادفی آمریکا و ایران! http://www.faratab.com/news/4060/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Tue, 13 Sep 16 09:59:50 +0430 ترامپ و احتمال وقوع جنگ تصادفی آمریکا و ایران!
نگران جنگ تصادفي ايران و امريكا درصورت پيروزي ترامپ هستم اما در عین حال باید تاکید کرد ترامپ توان ایجاد یک جنگ هوشمند علیه ایران را ندارد

]]>