فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 08:22:49 +0330fa آب و امنیت از دریچه سیاست http://www.faratab.com/news/4051/%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 11 Sep 16 12:56:29 +0430 آب و امنیت از دریچه سیاست
بخش نخست از مقاله ای تحت عنوان «پیوند آب و امنیت اسرائیل» است

]]>