فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 05:21:25 +0330fa کردستان هراسی چرا؟ http://www.faratab.com/news/4033/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%9F Wed, 07 Sep 16 15:10:50 +0430 کردستان هراسی چرا؟
یادداشت پیش رو توسط یکی از حقوقدانان و روزنامه نگاران کُرد عراقی که خود سابقه زندگی و طی تحصیلات عالیه در تهران را داراست، برای فراتاب به رشته تحریر درآورده است.

]]>