فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 18:00:12 +0330fa روزهای سخت کُردهای سوری http://www.faratab.com/news/4021/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C Tue, 06 Sep 16 00:23:00 +0430 روزهای سخت کُردهای سوری
پروفسور رابرت اولسن در گفت و گویی اختصاصی با فراتاب پیش بینی کرد با توجه به تحولات شمال سوریه، کُردهای این کشور روزهای سخت تری در پیش رو خواهند داشت

]]>