فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 19:54:08 +0330fa نگاهی به کتاب «هابرماس و روشنفکران ایرانی» http://www.faratab.com/news/4017/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB Mon, 05 Sep 16 19:13:25 +0430 نگاهی به کتاب «هابرماس و روشنفکران ایرانی»
اوایل دهه‌ی ۷۰ شمسی، در کنار تعارض جریان‌های فکری هایدگری و پوپری در ایران آن سال‌ها، جریان فکری دیگری در حال رشد بود که منشأ الهام خود را در آرای یورگن هابرماس فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی جست‌وجو می کرد.

]]>