فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 14:36:23 +0330fa سیاست‌های روحانی در کردستان با موفقیت همراه بوده است http://www.faratab.com/news/6186/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 18 May 17 11:48:00 +0430 سیاست‌های روحانی در کردستان با موفقیت همراه بوده است
شهروند کرد می‌تواند قدری راحت‌تر قضاوت کند زیرا به اذعان اکثریت جامعه و حتی مخالفان دولت روحانی سیاست خوبی داشته و با تکیه بر این سیاست توانست آرامش اقتصادی و سیاسی را در جامعه مستقر کند و در یک کلمه می توان گفت سیاست دولت روحانی موفق بود.

]]>
انتشار کتاب حقوق زبان به قلم تحسین مصطفی و قدریه بابایی http://www.faratab.com/news/4226/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1--%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sat, 08 Oct 16 12:35:48 +0330 انتشار  کتاب حقوق زبان به قلم تحسین مصطفی و قدریه بابایی
تحسین مصطفی و قدریه بابایی در کتاب حقوق زبان کوشیده اند قوانین مربوط به زبان را در سطوح مختلف حقوق را استخراج نمایند. همچنین از نظر نویسندگان سیاست زبانی تدوین کننده قوانین است و می تواند در تبیین پدیده های اجتماعی نقشی اساسی را داشته باشد.

]]>
6 نقد به عملکرد نومیدانه دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش! http://www.faratab.com/news/3979/6-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%21 Fri, 09 Sep 16 00:30:47 +0430 6 نقد به عملکرد نومیدانه دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش!
اگر گروهی مستقل سهم کم‌کاری تمامی دولت‌های بعد از انقلاب را در حوزه آموزش و پرورش بررسی کند، سهم دولت تدبیر و امید از دولت اول اصلاحات و دولت اول مهرورز نه تنها کمتر نیست بلکه به مراتب بیشتر است.

]]>