فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 18:27:06 +0330fa میوه های بهار عربی؛ کُردها وکنفدرالیسم دموکراتیک؛ بنیادگرایان و احیای خلافت http://www.faratab.com/news/3958/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%9B-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 29 Aug 16 10:20:03 +0430 میوه های بهار عربی؛ کُردها وکنفدرالیسم دموکراتیک؛ بنیادگرایان و احیای خلافت
جنبش کردهای سوریه تاکنون توانسته است همچون عاملیت (سوژه) انقلابی با مبادرت به پراکسیس سیاسی در معنای رانسیری آن؛ از شکاف به وجود آمده میان نظم نمادین تبعیض آمیز و ناعادلانه در لحظه‌ی رخدادگون تحولات سوریه استفاده کند.

]]>