فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 14:25:59 +0330fa اردوغان در گرداب کردستان سوریه! http://www.faratab.com/news/10835/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Wed, 16 Oct 19 12:40:02 +0330 اردوغان در گرداب کردستان سوریه!
اردوغان باید بداند برای حل «مسئله کُرد» در ترکیه تشبث به قوای قهریه و استفاده از حربه سرکوب در سطح ملی و منطقه ای نه تنها نمی تواند راه حل مسئله باشد بلکه خود عاملی تنش زا است که روزی ممکن است نه تنها او و دولتش بلکه کل حاکمیت و تمامیت ارضی ترکیه را در ک

]]>
میوه های بهار عربی؛ کُردها وکنفدرالیسم دموکراتیک؛ بنیادگرایان و احیای خلافت http://www.faratab.com/news/3958/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%9B-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 29 Aug 16 10:20:03 +0430 میوه های بهار عربی؛ کُردها وکنفدرالیسم دموکراتیک؛ بنیادگرایان و احیای خلافت
جنبش کردهای سوریه تاکنون توانسته است همچون عاملیت (سوژه) انقلابی با مبادرت به پراکسیس سیاسی در معنای رانسیری آن؛ از شکاف به وجود آمده میان نظم نمادین تبعیض آمیز و ناعادلانه در لحظه‌ی رخدادگون تحولات سوریه استفاده کند.

]]>