فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 04:45:50 +0330fa ایران هماهنگ کننده میان ترکیه و سوریه http://www.faratab.com/news/3953/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sun, 28 Aug 16 22:58:42 +0430 ایران هماهنگ کننده میان ترکیه و سوریه
پایگاه خبری میدل ایست آی مدعی شد روابط ایران و ترکیه در هفته‌های اخیر بطور محسوسی گرمتر شده است وایران به مجرای ارتباطی ترکیه و سوریه بدل شده .

]]>