فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 17:18:14 +0330fa کتاب « هیچ کجا امنیت نیست» به قلم «ماریا فون ولسر» http://www.faratab.com/news/3947/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1%C2%BB- Sun, 28 Aug 16 10:15:12 +0430 کتاب « هیچ کجا امنیت نیست» به قلم «ماریا فون ولسر»
انتشارات آلمانی لودویگ به تازگی کتابی تحت عنوان «هیچ کجا امنیت نیست» را منتشر و روانه بازار کرد.

]]>