فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 03:53:09 +0330fa احمد ابوالغیط هشتمین دبیرکل اتحادیه عرب شد http://www.faratab.com/news/552/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8--%D8%B4%D8%AF Sat, 12 Mar 16 00:59:48 +0330 در نشست وزیران امور خارجه 22 کشور عضو اتحادیه عرب، احمد ابوالغیط آخرین وزیر امور خارجه حکومت حسنی مبارک، به عنوان دبیرکل جدید این نهاد انتخاب شد.

]]>