فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 20:58:45 +0330fa نمایش قدرت اردوغان در ارتش ترکیه با حمله به سوریه http://www.faratab.com/news/3940/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 27 Aug 16 14:40:02 +0430 نمایش قدرت اردوغان در ارتش ترکیه با حمله به سوریه
در سال های اخیر نقشه های پیشنهادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طرح هایی مبنی بر تهاجم ارتش ترکیه به سوریه را رقم میزدند؛ اما هربار که نیروهای نظامی آماده جنگ علیه شبه نظامیان کرد در درون کشور ترکیه می شدند، این امر به تعویق می افتاد.

]]>