فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 08:18:57 +0330fa همه فرم و دیگر هیچ http://www.faratab.com/news/3936/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86- Fri, 26 Aug 16 19:33:41 +0430 همه فرم و دیگر هیچ
نقدی بر فیلم گربه و ماهی اثر شهرام مکری

]]>