فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 12:59:09 +0430fa اتحاد آنکارا، تهران و مسکو در قبال سوریه،استراتژیک یا تاکتیکی؟ http://www.faratab.com/news/3919/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%9F Thu, 25 Aug 16 19:45:38 +0430 اتحاد آنکارا، تهران و مسکو در قبال سوریه،استراتژیک یا تاکتیکی؟
در تحولات جدید به هیچ‌عنوان نمی‌توان از اتحاد استراتژیک میان سه قدرت ایران، روسیه و ترکیه سخن به‌میان آورد. آن‌چه در حال وقوع است بیشتر اتحادی تاکتیکی یا نوعی فهم مشترک از مساله بحران سوریه است و در آینده منجر به تطویل بحران سوریه می شود.

]]>