فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 21:07:32 +0330fa ایران مصمم به توسعه روابط همه جانبه با آمریکا لاتین http://www.faratab.com/news/3903/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86 Wed, 24 Aug 16 14:35:11 +0430 ایران مصمم به توسعه روابط همه جانبه با آمریکا لاتین
ظریف در نشستی با حضور وزیر خارجه نیکاراگوئه، سفر هیات 120 نفره سیاسی و اقتصادی ایران را نشانه آن دانست که مقامات و شرکت های ایرانی با جدیت قدم به آمریکای لاتین گذاشته اند و مصمم هستند روابط خوب خود را با این منطقه توسعه دهند.

]]>