فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 14:43:01 +0330fa نرگس آبیار در گفتگو با ورایتی چه گفت؟ http://www.faratab.com/news/7004/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%9F Thu, 07 Dec 17 03:25:01 +0330 نرگس آبیار در گفتگو با ورایتی چه گفت؟
نشریه سینمایی ورایتی در گفتگو با نرگس آبیار، از بزرگترین مانع وی برای ساخت فیلم، مهمترین دستاورد، هدف، قهرمان و ... از این کارگرانی ایرانی پرسید.

]]>
کارگردان «شیار ۱۴۳» فیلم سینمایی «سرپل‌ذهاب» را می‌سازد http://www.faratab.com/news/3815/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B3%C2%BB-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF Sun, 21 Aug 16 17:55:03 +0430 کارگردان «شیار ۱۴۳» فیلم سینمایی «سرپل‌ذهاب» را می‌سازد
نرگس آبیار؛ کارگردان و نویسنده ارزشی سینما به‌تازگی نگارش جدیدترین سناریو خود که نام اولیه «سرپل‌ذهاب» است را به پایان رسانده و درصدد تامین سرمایه این سناریو که قصه آن حول محور شهرستان‌های جنگ‌زده سرپل‌ذهاب روایت می‌شود، است.

]]>