فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 13:31:02 +0330fa لایه های پنهان جنگ سوریه و رسالت مورخین http://www.faratab.com/news/3746/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%86 Sat, 20 Aug 16 15:46:46 +0430 لایه های پنهان جنگ سوریه و رسالت مورخین
اگر حرفی ندارید به ما بزنید جز اینکه در کرانه سیحون و جیحون یک بربر جانشین بربر دیگر شد این به چه درد ما می خورد؟
ولتر، کار،ایچ

]]>