فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 22:27:42 +0330fa موشک دهلاویه یا اُسکار اصغر فرهادی! http://www.faratab.com/news/5823/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%8F%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%21 Tue, 28 Feb 17 04:43:32 +0330 موشک دهلاویه یا اُسکار اصغر فرهادی!

]]>
ترامپیسم و جهانی شدن http://www.faratab.com/news/5532/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86 Sun, 29 Jan 17 22:03:13 +0330 ترامپیسم و جهانی شدن
در این نوشتار کوتاه با توجه به دو عنوان دولت سالاری و جهانی شدن، به نقد سیاست های انقباضی و درون نگرانه ی دونالد ترامپ می پردازیم و نشان می دهیم که در برابر این موج فزاینده، دولت جدید آمریکا دو راه پیش رو دارد، یا می بایست بدان تن دردهد و درنتیجه از سیاست

]]>
لزوم تجدید ساختار در مسیر جهانی شدن http://www.faratab.com/news/4787/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86 Fri, 02 Dec 16 13:50:37 +0330 لزوم تجدید ساختار در مسیر جهانی شدن
شکاف مابین قدرت های بزرگ و بازیگران کوچک در نظام بین الملل (و ناتوانی بیان نظرات از سوی افراد و گروه های اجتماعی) می تواند در خود فهمی از «رشد ارزش های مشترک فرهنگی در جوامع» داشته باشد.

]]>
ترامپ و فرجام برجام؛ از رویا تا واقعیت! http://www.faratab.com/news/4656/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%21 Thu, 17 Nov 16 10:53:49 +0330 ترامپ و فرجام برجام؛ از رویا تا واقعیت!
تحلیلی از دو بعد حقوقی و سیاسی در خصوص واکنش محتمل ترامپ به توافق هسته ای با ایران

]]>
بحران سوریه و مساله ای بنام عفو عمومی http://www.faratab.com/news/3508/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C Sat, 20 Aug 16 15:00:03 +0430 بحران سوریه و مساله ای بنام عفو عمومی

]]>