فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 08:21:45 +0330fa رضا رویگری دچار عفونت ریه شده است http://www.faratab.com/news/3767/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Sun, 21 Aug 16 07:15:02 +0430 رضا رویگری دچار عفونت ریه شده است
همسر رضا رویگری گفت: همسرم به دلیل عفونتی که در ریه هایش بوجود آمده باید تا پایان مراحل درمان در بیمارستان بستری بماند.

]]>
تنها برای چکاب رفته بود! http://www.faratab.com/news/3721/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%21 Fri, 19 Aug 16 12:25:02 +0430 تنها برای چکاب رفته بود!
انتشار خبری مبنی بر سکته مغزی و بستری شدن رضا رویگری در بیمارستان شهدای تجریش واکنش همسر او را به همراه داشت.

]]>