فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 20:15:32 +0330fa بازگشت «هنری کاویل» با لباسی جدید در «لیگ عدالت» http://www.faratab.com/news/3687/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%C2%AB%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%C2%BB Wed, 17 Aug 16 22:53:04 +0430 بازگشت «هنری کاویل» با لباسی جدید در «لیگ عدالت»
سوپرمن از مرگ باز می‌گردد تا در «لیگ عدالت» حضور داشته باشد. این را همه‌ی طرفداران سوپرمن و خوانندگان کتاب‌های کامیک می‌دانستند.

]]>