فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 23:11:17 +0330fa تحلیلی بر فیلم خرچنگ ساخته یورگوس لانتیموس http://www.faratab.com/news/9052/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DA%86%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3 Thu, 29 Nov 18 17:41:41 +0330 تحلیلی بر فیلم خرچنگ ساخته یورگوس لانتیموس
فیلم «خرچنگ» صرف نظر از جنبه‌های سینمایی/ فلسفی جذابیت‌های شخصی نیز دارد، چرا که بارها پیش آمده که جامعۀ هتل‌گونۀ ایران به دلیل نگاه منتقدانه به مقولۀ شراکت عاطفی/ جنسی ــ حالا فرضاً در شکل پذیرفته شدۀ ازدواج ــ مورد تخطئه، پرسش، تکفیر و طرد ایدئولوژیک

]]>
آرمان علیه آرمان http://www.faratab.com/news/3655/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86- Tue, 16 Aug 16 01:27:42 +0430 آرمان علیه آرمان

]]>