فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 28 Feb 21 16:52:53 +0330fa ایران و آمریکا بدنبال تولید مشترک بنزین یورو5 http://www.faratab.com/news/3626/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%885 Sat, 13 Aug 16 19:45:02 +0430 ایران و آمریکا بدنبال تولید مشترک بنزین یورو5
فعلا کارهای مطالعاتی و طراحی پایه واحد CCR انجام شده و در مرحله عقد قرارداد با شرکت آمریکایی UOP هستیم.

]]>