فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 15:00:21 +0330fa کردهای داعش! http://www.faratab.com/news/3608/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%21 Fri, 12 Aug 16 19:51:27 +0430 کردهای داعش!
کشمکش کردها برای بقا و داشتن سیستم فدرالیسم، فرهنگ و هویتی را که با عوامل ملی گرایی و نه مذهب تعریف می شود، برای آن ها پدید آورده است. به هرحال نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که با این وجود داعش در جذب شماری از مردم این منطقه با ایجاد جذابیت هایی موفق بوده

]]>