فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 24 Sep 21 12:48:16 +0330fa ارمنستان به كدام سو خواهد رفت؟ http://www.faratab.com/news/3525/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F Tue, 09 Aug 16 12:47:07 +0430 ارمنستان به كدام سو خواهد رفت؟
حادثه گروگانگيري در پاسگاه پليسي در ايروان، موجب شعله ور شدن نارضايتيهاي عميق سياسي، اقتصادي و معيشتي شد كه در بطن جامعه و بخصوص در نزد جوانان و فعالين جنبش مدني اين كشور وجود داشت.

]]>