فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 04:54:48 +0330fa تظاهرات صدهزار نفری در حمایت از دولت اردوغان http://www.faratab.com/news/3512/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Mon, 08 Aug 16 13:05:03 +0430 تظاهرات صدهزار نفری در حمایت از دولت اردوغان
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، حدود سه هفته پس از کودتای نافرجام در این کشور از مردم ترکیه خواست در تظاهراتی با نام دمکراسی و شهدا در شهر استانبول شرکت کنند.

]]>