فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 15:16:10 +0330fa تبریک روز خبرنگار توسط استاندار کردستان http://www.faratab.com/news/9456/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Thu, 08 Aug 19 14:09:37 +0430 تبریک روز خبرنگار توسط استاندار کردستان

]]>
رسانه ها ابراز قدرت ما در جامعه جهانی هستند http://www.faratab.com/news/3509/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Aug 16 15:06:00 +0430 رسانه ها ابراز قدرت ما در جامعه جهانی هستند
وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته در مراسم تجلیل از خبرنگاران سیاست خارجی در محل ساختمان شماره یک وزارت خارجه گفت: بدون رسانه قدرت کشور نمی تواند بروز و ظهور پیدا کند.

]]>