فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:35:37 +0330fa روز جهانی زن http://www.faratab.com/news/5874/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86 Wed, 19 Apr 17 20:22:57 +0430 روز جهانی زن

]]>
زنان همچنان در کشاکش نابرابری جنسیتی http://www.faratab.com/news/523/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C Wed, 09 Mar 16 18:44:27 +0330 زنان همچنان در کشاکش نابرابری جنسیتی
در حال حاضر تنها یک پنجم کرسی‌های پارلمانی در اختیار زنان است و تنها ۱۹ نفر از ۱۹۶ روسای دولت در کشورهای مختلف را زنان تشکیل می‌دهند.

]]>