فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 22:48:59 +0330fa خروج سه شرکت ایرانی از فهرست تحریم های انگلیس http://www.faratab.com/news/3481/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3 Fri, 05 Aug 16 16:10:59 +0430 خروج سه شرکت ایرانی از فهرست تحریم های انگلیس
وزارت خزانه‌داری انگلیس اعلام کرد: در پی حکم دادگاه عمومی اروپا، نام سه شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها حذف شده است.

]]>