فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 13:36:44 +0330fa ارتباط پیام های اوفک با همکاری های پولی- بانکی ایران http://www.faratab.com/news/3480/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%81%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C--%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 05 Aug 16 15:44:20 +0430 ارتباط پیام های اوفک با همکاری های پولی- بانکی ایران
دیپلمات ارشد پیشین کشورمان نوشت: دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی (اوفک)، مسئول اجرای رژیم تحریم‌ها، «حتی با جدیت بیش‌تری به روش خود ادامه می‌دهد و گاه هشدارهای ناخوانده‌ای به شرکای تجاری می‌فرستد.

]]>