فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:32:47 +0330fa در حال بررسی مدارک ترکیه برای استرداد گولن هستیم http://www.faratab.com/news/3477/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Sun, 07 Aug 16 08:55:21 +0430 در حال بررسی مدارک ترکیه برای استرداد گولن هستیم
سخنگوی وزارت خارجه امریکا از بررسی مدارک ارسالی جدید دولت ترکیه به منظور استرداد فتح الله گولن روحانی مخالف دولت آنکارا خبر داده است.

]]>