فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 17:45:18 +0330fa رویکرد اروپا به ترکیه پساکودتا http://www.faratab.com/news/3475/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7- Fri, 05 Aug 16 13:58:15 +0430 رویکرد اروپا به ترکیه پساکودتا
غرب مدت هاست از نضج گرفتن و گسترش خزنده وار رویکردهای غرب هراسانه و گفتمان غرب ستیزی در قالب گسترش شبکه های اسلام سیاسی در عمق لایه های تاثیرگذار جامعه ترکی و حتا مدافعان سنتی سکولاریسم و حافظان میراث آتاتورک یعنی ارتش نگران است.

]]>