فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 19 May 19 19:56:09 +0430fa شیرکو بیکس؛ انسانی ترین شعر، طاغی ترین روح http://www.faratab.com/news/3472/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD Thu, 04 Aug 16 20:11:50 +0430 شیرکو بیکس؛ انسانی ترین شعر، طاغی ترین روح
غنای شعر بیکس از نظر داشتن تصاویر نغز انسانی و از نظر فنی بودن و تکنیک های ادبی و از همه مهمتر در متحول ساختن گستره ی روان و اندیشه و فلسفیدن انسان و جامعه ی کرد،چنان غنی و بیکران است.

]]>