فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 09:56:24 +0330fa توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا http://www.faratab.com/news/3470/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Thu, 04 Aug 16 14:45:03 +0430 توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا
'کریستین کرن' صدراعظم اتریش گفت، با توجه به ضعف ها و نقایص دمکراتیک و اقتصادی در ترکیه، با سران اتحادیه اروپا درباره پایان دادن به مذاکرات پیوستن ترکیه به این اتحادیه گفت وگو می کند.

]]>